Bangklam Hospital Stop Covid-19


แอปพลิเคชั่นสำหรับประชาชน! ...

1. แอปหมอรู้จักคุณ ภาคประชาชน!

- เข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนตัว พร้อมแหล่งบริการทางการแพทย์ที่สำคัญของประชาชน ระบบการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับกลุ่มผู้ใช้ภาคประชาชน เน้นการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง แสดงข้อมูลการแพทย์

2. แอปหมอพร้อม

1.3 แจ้งเลข 13 หลัก

1.4 แสดงใบรับรองฯ (ใน app หรือ กระดาษ)

เข้าสู่หน้าแรก